Arts Tags

Arts Cause

More Subjects

More Tags

Arts about the Causes in our lives, and how we can use it as an opportunity to help the human race forward. … 2,335 Views

Advertisement by Google

1

Arts Ժողովրդական

More Arts

Փնտրել միջոցով ընտրության ամենատարածված Artworks է Jeshield.

View Mobile Version
About Matthias Zegveld

Read Article

Read an in-depth Article about Matthias Zegveld and his Presidential Vision for the United States of America.

President Matthias Zegveld Entering the White House - Digital Art by Matthias Zegveld

About Matthias Zegveld and His Presidential Vision

21 April 2014

#1,354

123,422 Views

1,357

The tall and ambitious 29-year-old Dutchman has created 1,487 Digital Arts, with over 35,231,624 views. He speaks several languages, and is still learning every day.

Նրա տեսլականը նախագահության Միացյալ Նահանգների վերակենդանացնել ամերիկյան երազանքը, ըստ վերակառուցման ենթակառուցվածքներ եւ արտաքին հարաբերությունների.